Aydınlatma Metni

BAKLAVACI HACIBABA İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ
 
Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin KVKK’ya uyumluluğunun sağlanmasını ve Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak ilkelerin belirlenmesini amaçlamaktadır.
Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte; kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte; mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizin KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
 1. İletişim Formu Dolduran Kişilere İlişkin İşlemekte Olduğumuz Kişisel Veriler
Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; İletişim Formu Dolduran Kişilere ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği ad-soyad ve e-posta adresi bilgilerini hukuka uygun olarak saklamakta ve işlemektedir.
 
 
 
İşlenen Kişisel Veriler:
Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Adı ve Soyadı
İletişim E-posta adresi
Diğer Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek diğer kişisel veriler
 
 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Çalışanların verileri Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından uygulanan faaliyetlerin ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kapsamda işlenecektir:
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün/Hizmet satışı faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak şirket tarafından işlenmektedir.
 
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen Kişisel verileriniz; Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ifa edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, kurum güvenliğinin tesisi, ürün/hizmet alım süreçlerinin planlanması ve ifa edilmesi amaçlarıyla şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.
Ayrıca, Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hizmetlerini kullanmak amacıyla web sitemizi kullandığınızda, sosyal medya hesaplarımızı kullandığınızda ve internet ortamında Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ye ait paylaşımları kullandığınızda ya da Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’yi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işlediği kişisel verilerde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine uygun hareket eder.
Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve/veya kurum içi politikalarda (Veri Saklama ve İmha Politikası) ve Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) yapılan bildirimde belirtildiği doğrultuda ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun hareket edilmekte, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 
 
 
 1. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen haklar kapsamında kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkında bilgi edinebilir,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.
 1. Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri
Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Konya Yolu No:76 BALGAT / ANKARA adresine yazılı olarak ya da resmi internet sitemizde yayınlanan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen esaslara göre ve uygun başvuru yollarını takip ederek olarak iletebilirsiniz.
Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, göre Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükârda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 
 
 
Okunma Sayısı: 4403   |   Güncelleme Tarihi: 10.12.2020    Sayfayı Yazdır